Constitution and democracy

I følge informasjon fra Stortingets egne nettsider heter det at “Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.”


Regjeringen kan gjøre unntak fra grunnloven i krisetider, men det er ingen krise i Norge nå sommeren 2021. For å kunne sette grunnloven til siden må de inngrepene som regjeringen innfører være velbegrunnede, forholdsmessige og nødvendige. Ingen av disse vilkårene er oppfylt nå. Helsevesenet er på ingen måte overbelastet. Det rapporteres om smitteutbrudd her og der, men det er svært få som i det hele tatt blir syke. Videre er det svært få av de syke som må legges inn på sykehus eller som dør av covid smitte.

Det er viktig å huske på at det i en normalsituasjon (uten covid) dør ca. 111 mennesker i Norge i gjennomsnitt hver eneste dag gjennom hele året. Dette setter covid-situasjonen litt i perspektiv. Covid smitte er ingen krise som rettferdiggjør at regjeringen tar fra innbyggerne deres grunnlovsfestede rettigheter. Utrolig at verken Stortinget eller domstolene ivaretar sin funksjon i demokratiet, dvs. hindre regjeringen å gå ut over sine fullmakter.

Det er tilsynelatende få politiske partier i Norge som føler noe behov for å stå opp for grunnloven og demokratiet. I media kommer det ikke frem noen meninger eller diskusjoner knyttet til regjeringens håndtering av covid-situasjonen. Grunnleggende verdier som demokrati og yttringsfriheten er truet, men selv i et valgår er det ingen debatt om beskyttelse av disse verdiene.

Den eneste partiet som så langt stiller enkelte spørsmål til regjeringens håndtering av covid-situasjonen er Demokratene. I åpent brev til helseministeren er de kritiske til vaksineringen av barn. De mener at vaksinering av barn medfører en utilbørlig risiko for skader og død. Barn har liten risiko for sykdom eller død dersom de blir smittet av covid, mens de i mye større grad kan skades av vaksinering. Demokratene er et relativ nytt parti og gjemmes bort av de større mediene. Nrk har blant annet unnlatt å ta dem med som et parti i sin valgautomat.

Demokrati og grunloven