12 alternative covid informants?





Nrk repeterte nylig en oversikt over personer som organisasjonen “The Center for Countering Digital Hate” (CCDH) har utpekt til å spre mest “ feilinformasjon og konspirasjonsteorier om korona og koronavaksinen på sosiale medier”. Som vanlig har ikke nrk noen selvstendig vurdering av informasjonen, men gjentar ukritisk innholdet fra CCDH.
Siden disse menneskene er utpekt, tyder det på at de har et sterkt ønsker å formidle sitt budskap. Ryfw.no har ikke sjekket innholdet, men har link til nettsider til noen av de 12 på listen. Det antas at alle er enkle å søke opp på sosiale medier dersom man ønsker å ta stilling til deres synspunkter.

 1. Joseph Mercola
 2. Robert F. Kennedy, Jr.
 3. Ty and Charlene Bollinger
 4. Sherri Tenpenny
 5. Rizza Islam
 6. Rashid Buttar
 7. Erin Elizabeth
 8. Sayer Ji
 9. Kelly Brogan
 10. Christiane Northrup
 11. Ben Tapper
 12. Kevin Jenkins

The great reset and the planned pandemic

Great reset

Bakgrunninfo

Freedom of speech

Det er velkjent for mange at det er meget streng sensur av informasjon, spesielt i disse covid-tider. Sosiale plattformer som Youtube, Twitter, Facebook, Pintrest etc. fjerner innhold som ikke passer inn i de offisielle fortellingene om covid. Det er nødvendig å flytte fokus over på andre kanaler for å finne relevant informasjon.

Ytringsfrihet

How to NOT Get Deplatformed in 2022

Covid measures and results in the society part 1

Samfunn

Support the artist Ben Garrison

Demonstrations and protests

Massive protester

Media

Medias roller

Constitution and democracy

I følge informasjon fra Stortingets egne nettsider heter det at “Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.”


Regjeringen kan gjøre unntak fra grunnloven i krisetider, men det er ingen krise i Norge nå sommeren 2021. For å kunne sette grunnloven til siden må de inngrepene som regjeringen innfører være velbegrunnede, forholdsmessige og nødvendige. Ingen av disse vilkårene er oppfylt nå. Helsevesenet er på ingen måte overbelastet. Det rapporteres om smitteutbrudd her og der, men det er svært få som i det hele tatt blir syke. Videre er det svært få av de syke som må legges inn på sykehus eller som dør av covid smitte.

Det er viktig å huske på at det i en normalsituasjon (uten covid) dør ca. 111 mennesker i Norge i gjennomsnitt hver eneste dag gjennom hele året. Dette setter covid-situasjonen litt i perspektiv. Covid smitte er ingen krise som rettferdiggjør at regjeringen tar fra innbyggerne deres grunnlovsfestede rettigheter. Utrolig at verken Stortinget eller domstolene ivaretar sin funksjon i demokratiet, dvs. hindre regjeringen å gå ut over sine fullmakter.

Det er tilsynelatende få politiske partier i Norge som føler noe behov for å stå opp for grunnloven og demokratiet. I media kommer det ikke frem noen meninger eller diskusjoner knyttet til regjeringens håndtering av covid-situasjonen. Grunnleggende verdier som demokrati og yttringsfriheten er truet, men selv i et valgår er det ingen debatt om beskyttelse av disse verdiene.

Den eneste partiet som så langt stiller enkelte spørsmål til regjeringens håndtering av covid-situasjonen er Demokratene. I åpent brev til helseministeren er de kritiske til vaksineringen av barn. De mener at vaksinering av barn medfører en utilbørlig risiko for skader og død. Barn har liten risiko for sykdom eller død dersom de blir smittet av covid, mens de i mye større grad kan skades av vaksinering. Demokratene er et relativ nytt parti og gjemmes bort av de større mediene. Nrk har blant annet unnlatt å ta dem med som et parti i sin valgautomat.

Demokrati og grunloven

Vaccination stories part 1

Gjennom de vanlige mediene i Norge hentes det skremselhistorier fra hele verden om covid-19. Hensikten med dette er sannsynlig å skremme befolkningen til å akseptere at grunnloven sette til side og at de lar seg vaksinere. Det er et faktum at vaksinene kan medføre død eller varige skader (se rapport fra det norske legemiddelverket). I denne posten er det eksempler som kan gi litt balanse. Hvorvidt disse historiene er sanne er ukjent, men som med all annen informasjon på internett (også nrk nyheter) vær kritisk. Tenk selv og gjør dine egne vurderinger på hva som virker troverdig.

Vaksinering

Alternative nyheter om covid

I de fleste norske nyhetsmedier eksisterer det lite refleksjon og debatt om hvordan covid pandemien håndteres nasjonalt og internasjonalt. Det ser ut til at det finnes kun en sannhet og at denne er udiskutabel. Et demokratisk samfunn er avhengig av en åpen debatt for å fungere. Ytringsfrihet og fri meningsutveksling er derfor grunnpilarer i demokratiet. Sensur av frie meningsutvekslinger er en trussel mot de demokratiske verdiene vår nasjon er bygget på. Allikevel registreres det at sosiale medier som Facebook, Twitter og Youtube sensurer mange innlegg dersom de avviker fra den sannheten som myndighetene ønsker å formidle til folket.

For å bidra til en balansering av informasjon om covid relaterte saker vil vi her tilgjengeliggjøre noen alternative informasjonskilder. Vi antar at folk på egenhånd har evne til å vurdere troverdigheten i denne informasjonen. Å ta kritisk stilling til all informasjon man får tilgang til er viktig. Dette er like viktig når man søker informasjon i tradisjonelle nyhetskanaler også (som Nrk, Aftenposten, Vg, Dagbladet …etc) :